Declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Davant la greu situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, després que l’Organització Mundial de la Salut elevés la situació d’emergència de salut pública a pandèmia internacional, dissabte passat 14 de març de 2020, va ser aprovat pel Govern i publicat en el BOE el Real Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La declaració de l’estat d’alarma és coneguda públicament pel que aquesta nota es referirà a aspectes que tenen relació amb mesures concretes adoptades en l’àmbit de l’administració de Justícia i del servei públic notarial. Segons va anunciar el Govern, sortiran publicades pròximament mesures econòmiques, amb la finalitat de pal·liar les greus conseqüències econòmiques derivades de la paralització d’activitats comercials i empresarials, per la qual cosa haurem d’esperar a examinar-les per a poder assessorar-los sobre aquest tema.

De moment, els enviem les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020 quant a l’administració de justícia i al servei notarial:

 Disposició Addicional 2a: Suspensió de terminis processals. Se suspenen termes i se suspenen i interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l’RD 463/2020. Tot això amb unes certes excepcions en matèria penal i en la resta d’ordres jurisdiccionals.:

Disposició Addicional 3a: Suspensió de terminis administratius. Se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el reial decret o, si és el cas, les pròrrogues d’aquest. Tot això amb la possibilitat d’acordar excepcions.

Disposició Addicional 4a Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. Els terminis de prescripció i caducitat de totes les accions i drets queden suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si escau, de les pròrrogues que s’adoptin.

Acord de la Comissió Permanent del CGPJ: Suspensió de totes les actuacions judicials programades i els terminis processals que tal decisió comporta, excepte en els supòsits de serveis essencials.

La durada d’aquestes mesures és de 15 dies naturals, això és, fins al pròxim dia 29 de març de 2020. Tanmateix, aquesta suspensió podria prorrogar-se si fos necessari.

D’altra banda, la Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i fe pública de data 15 de març de 2020 sobre l’adopció de mesures que garanteixin l’adequada prestació del servei públic notarial estableix que les oficines notarials no tancaran, per ser oficina pública. No obstant això, només atendran actuacions de caràcter urgent i les que determini el Govern. A més, les actuacions urgents s’efectuaran seguint determinades mesures com a accés limitat als interessats i permanència en la notaria únicament el temps que sigui imprescindible.