El fabricant ha de tenir un límit de temps a l'hora de fer-se responsable d'un producte defectuós?


En aquest article examinem si el productor o fabricant ha de responsabilitzar-se d’un producte defectuós sense límit de temps o si, per contra, hi ha límits legals que emparin una responsabilitat limitada en el temps per al productor/fabricant d’un producte defectuós.

Un producte es considera «defectuós» quan no ofereix la seguretat que s’hauria d’esperar legítimament, tenint en compte totes les circumstàncies (especialment la presentació), l’ús raonablement previsible i el moment de la posada en circulació.

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La resposta a la pregunta la trobem en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. I la resposta és positiva perquè els drets reconeguts al perjudicat per un producte defectuós s’extingeixen al cap de 10 anys des de la data en què es posa en circulació el producte concret causant del dany.

Per tant, els fabricants no s’han de fer càrrec de cap dany si es reclama quan ja han transcorregut 10 anys des que el producte concret es posés en circulació. És el que es coneix en termes jurídics com a caducitat de l’acció.

Aquesta limitació, que ja es recollia en l’avui derogada Llei 22/1994 de productes defectuosos, té el seu origen en el compliment per part d’Espanya de la Directiva 85/374/CEE del Consell relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres en matèria de responsabilitat pels danys causats pels productes defectuosos.

La Directiva té establert en l’article 11 que:

«Els Estats membres disposaran en les seves legislacions que els drets conferits al perjudicat en aplicació d’aquesta Directiva s’extingiran transcorregut el termini de deu anys a partir de la data en què el productor hagués posat en circulació el producte mateix que va causar el mal, tret que el perjudicat hagués exercitat una acció judicial contra el productor».

En els considerants de la Directiva es fa referència al fet que no resulta raonable responsabilitzar el productor de l’estat defectuós del seu producte durant un temps il·limitat. És per això que s’imposa l’establiment d’un termini de caducitat que es compta des de la data en què el producte concret es posa en circulació, i transcorregut el qual s’extingeixen els drets del perjudicat. Concretament, en el considerant s’exposa que:

«Considerant que els productes es desgasten amb el temps, que cada vegada s’elaboren normes de seguretat més estrictes i que s’avança més en els coneixements científics i tècnics, no seria raonable responsabilitzar el productor de l’estat defectuós del seu producte durant un temps il·limitat. La responsabilitat, doncs, ha d’extingir-se transcorregut un termini de temps raonable, sense perjudici de les accions pendents davant la llei»

Aquesta limitació de responsabilitat és especialment rellevant per al sector sanitari i aplicable també als productes sanitaris implantables, com ara les pròtesis. De fet, en l’àmbit sanitari és habitual sentir que la majoria de les pròtesis sanitàries tenen una vida mitjana de 10 anys, i un cop transcorreguts s’aconsella que es recanviïn o se substitueixin. Avui dia aquesta és la situació, però atès que la ciència avança de manera ràpida i constant no podem descartar que en un futur aquesta limitació es modifiqui si la ciència i la recerca poden garantir una durabilitat més llarga dels productes en qüestió.

 

QUÈ S’ENTÉN PER «POSADA EN CIRCULACIÓ DEL PRODUCTE»?

La interpretació del que ha d’entendre’s pel moment de «posada en circulació del producte» ha estat bastant controvertida, sobretot en aquells supòsits en els quals intervenen diferents intermediaris abans que el producte es llanci al mercat. No obstant això, aquesta qüestió va ser aclarida pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (sala primera) en el cas Declan O’Byrne contra Sanofi Pasteur MSD Ltd, en la sentència del 9 de febrer de 2006 (TJCE/2006/34), en què s’aclareix que un producte es posa en circulació quan surt del procés de fabricació, entra en el procés de comercialització i queda a la disposició del públic amb la finalitat de ser utilitzat o consumit. Quin és aquest moment en el cas d’un producte sanitari implantable? És el moment en què el metge/professional/hospital compra la pròtesi al fabricador, o quan s’implanta al pacient? Des del meu punt de vista, podrien considerar-se tots dos casos, però la data de l’implant sembla que ofereix més garanties o almenys més és més identificable i precisa.

 

EXCEPCIÓ AMB MATÍS

Aquesta regla, com totes, també té excepcions: si en el transcurs d’aquests 10 anys que es compten des que el producte entra en circulació ja s’ha iniciat la reclamació judicial, llavors l’acció no caduca.

És important matisar que l’acció judicial a la qual es refereix la normativa ha d’haver-se iniciat concretament en relació amb el producte defectuós, sense que l’afectat pugui al·legar una interposició d’altres reclamacions judicials d’altres afectats respecte a productes de la mateixa sèrie o lot. Aquesta situació podria ser habitual en productes sanitaris implantables. Posaré un exemple per aclarir aquest matís: imaginem diversos afectats per una partida concreta de productes sanitaris implantables (pròtesis mamàries, pròtesis dentals, etc.). Doncs bé, el fet que un afectat «X» hagi interposat una reclamació judicial contra el fabricant abans que transcorrin els 10 anys no fa que a la resta d’afectats «Y» se’ls pugui descomptar una part d’aquests 10 anys, almenys d’acord amb la jurisprudència i normativa espanyoles.

En definitiva, els fabricants s’han de responsabilitzar dels seus productes defectuosos, però no de manera il·limitada en el temps. Els drets dels perjudicats caduquen al cap de 10 anys des de la posada en circulació del producte. Una altra cosa és el termini de prescripció de l’acció del perjudicat, que té 3 anys per a reclamar des que pateix el perjudici. No obstant això, si resulta que el perjudici es detecta transcorreguts els 10 anys, llavors ja no serà a temps de reclamar contra el fabricant.