Mesures de suport al sector cultural i flexibilització de restriccions


Si bé, a partir del dissabte 14 de març de 2020 regeix en tot el territori Espanyol una situació d’excepcionalitat coneguda com l’Estat d’Alarma, la Prefectura de l’Estat i el Ministeri de Sanitat han sancionat les següents mesures tendents a prestar suport al Sector Cultural hi ha flexibilitzat determinades restriccions tendents a l’obertura de sales i tornada esglaonada de l’activitat artística, a Espanya.

En aquest sentit, Ventura Garcés li acosta un breu resum, sobre la següent normativa sancionada, a saber:

 

I. Normativa sancionada i vigent

  • Real Decret-llei 17/2020, del 5 de maig, pel que s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019.
  • Ordre SND/399/2020, del 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en l’aplicació de la fase 1 del Pla per la transició cap a una nova normalitat.

 

II. Mesures de Suport al sector cultural

Les mesures de suport el sector cultural bàsicament s’estructuren mitjançant concessió de subvencions a autònoms i empreses dedicades a la Música, Arts Escèniques, Cinematografia, Arts Audiovisuals, Llibreries, Art Contemporani i prestació per desocupació per artistes d’espectacles públics. D’altra banda, també s’estableixen diverses mesures tributàries dintre de les que destaquen les modificacions a la deducció per inversions i produccions cinematogràfiques, series audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.

 

a. Concessió directa de SUBVENCIONS a la Societat de Garantia Reciproca Audiovisual Fiances (en endavant SGR), per la dotació del seu fons de provisions tècniques i pel finançament del cost de la comissió d’obertura dels avals dels préstecs a empreses del sector cultural amb motiu de la crisi de la COVID 19.

¿Això que significa?

 1. La concessió d’aquestes subvencions s’instrumentarà mitjançant la resolució del Ministeri de Cultura i Esport i s’executarà a través de la SGR.
 2. La resolució podrà contemplar que l’abonament de les subvencions es realitzi en un únic pagament anticipat.
 3. La SGR promourà, en col·laboració amb les entitats financeres, les següents línies de finançament dirigides a empreses del sector cultural per un import total de 780.000.000 €:

– Línia Audiovisual.
– Línia de les Arts Escèniques.
– Línia de la Indústria Musical.
– Línia de la Indústria del Llibre.
– Línia de las Belles Arts.
– Línia d’altres empreses del sector cultural.

 1. El cost de la comissió d’obertura de l’aval serà del 0,5 %.

 

b. Accés a la PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ DELS ARTISTES EN ESPECTACLES PÚBLICS que no es trobin afectats per ERTEs i reducció de jornada.

La prestació serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d’activitats per compte pròpia o per compte aliena, o amb qualsevol altra prestació, renta mínima, renta d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concebudes per qualsevol Administració Pública.

Aquells treballadors, inclosos en el Règim General com artistes en espectacles públics, se’ls reconeix durant els períodes d’inactivitat en l’exercici 2020 estar en situació legal de desocupació, així com tenir cobert el període mínim de cotització, sempre que no estiguin rebent o hagin optat per la prestació contributiva per desocupació ordinària.

 

c. Sistema d’ajudes extraordinàries a les ARTS ESCÉNIQUES i de la MÚSICA.

 1. Aquestes ajudes tindran caràcter excepcional i es concediran una sola vegada.
 2. Les ajudes estan dirigides aquelles situacions que de manera dubitada derivin de l’emergència provocada per la  COVID-19, en els termes indicats en la resolució de la convocatòria.
 3. El règim de la justificació vindrà fixat en la resolució de convocatòria.
 4. Podran sol·licitar aquestes ajudes, les persones físiques, sempre que estiguin donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, així com les persones jurídiques, que es dediquin a les arts escèniques i de la música. Els sol·licitants hauran de tenir establiment permanent en qualsevol dels Estats de la Unió Europea i altres Estats de l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte.
 5. Les ajudes s’articulen a través de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) i correspondrà al mateix dictar quantes resolucions siguin necessàries per a la tramitació i resolució dels procediments de convocatòria i concessió, així com el pagament de les ajudes.

 

d. Mesures de suport a la CINEMATOGRAFIA i a les ARTS AUDIOVISUALS.

 1. Ampliació de terminis de 4,5 i 10 mesos pel compliment de les obligacions imposades a pel·lícules beneficiàries d’ajudes concebudes en el període 2016 a 2019 i que s’estrenen en l’any 2020 o que el seu termini de producció venci en l’any 2020.
 2. Fins al 31 d’agost de 2020, també es considerarà l’estreno comercial d’una pel·lícula, sense que aquesta perdi la seva condició de pel·lícula cinematogràfica el que es porti a terme a través de serveis de comunicació audiovisual televisiva, així com de serveis de comunicació electrònica que difonguin canals de televisió o de serveis de catàlegs de programes.
 3. Concessió directa de subvencions per titulars de sales d’exhibició cinematogràfica. Aquestes ajudes aniran destinades a sufragar els gestos que a continuació es relacionen realitzats per les sales d’exhibició cinematogràfiques en l’any 2020 derivats de la crisi de la COVID-19:
     1. Despeses incidentals generades a conseqüència de les mesures sanitàries adoptades (per exemple implantació d’un pla de riscos per a treballadors i públic, desinfecció, compra de material – mascaretes, guants, sabó desinfectant, mampares o senyalització especifica, etc.
     2. Campanyes orientades a la reobertura i tornada al públic dels cines.
     3. Actuacions que permetin augmentar la programació de campanyes escolars.
     4. Espai publicitari per promoció de campanyes institucionals.

4. La quantia màxima de l’ajuda serà definida pel número de pantalles que disposi cada sala d’exhibició, conformement els següents criteris

1.- 8000 euros per sales amb una única pantalla.

2.- 14.000 per a sales amb 2 pantalles.

3.- 20.000 euros per sales que comptin entre 3 i 5 pantalles.

4.- 26.000 euros per sales que contin entre 6 i 8 pantalles.

5.- 32.000 euros per sales que comptin amb més de 8 pantalles.

 

e. Mesures de suport el sector del Llibre i de l’ART CONTEMPORANI

1.- S’estableix un sistema d’ajudes extraordinàries el sector del Llibre i el sector de l’Art Contemporani espanyol a conseqüència del impacte negatiu de la crisi sanitària de la COVID-19, a través de la Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura i de la Direcció General de Belles Arts, respectivament.

2.- Podran sol·licitar aquestes ajudes, les llibreries independents, que comptin amb un o dos establiments, amb independència del seu número d’empleats o les seves xifres de facturació i que la seva oferta editorial no estigui condicionada per un majorista o distribuïdor.

3.- Així mateix, les ajudes per la promoció de l’art contemporani espanyol podran sol·licitar les galeries d’art amb seu en el territori espanyol o els artistes visuals, crítics i comissaris residents en aquests territori.

4.- Correspondrà a ambdues Direccions mencionades en el punt e).1. dictar quantes resolucions siguin necessàries per a la tramitació i resolució dels procediments de convocatòria i concessió, així com el pagament de les ajudes.

 

f. Activitats culturals subvencionades que hagin resultat cancel·lades a conseqüència de la COVID-19.

Seran abonats els beneficiaris de subvencions i ajudes públiques atorgades per la realització d’activitats, objectius o projectes culturals aquells gestos subvencionables degudament acreditats i no recuperables en els que hagin incorregut per la realització de l’objectiu, projecte o activitat subvencionats, quan aquests no s’hagin pogut porta a terme, totalment o parcialment, a conseqüència de les mesures previstes en el Real Decret 463/2020, de 14 de març, on es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves pròrrogues o d’aquelles que s’adopten per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19.

 

III. Mesures Tributàries

 1. Modificació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.

Amb efectes pels períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener de 2020, es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 36 sobre Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, series audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.

Principals modificacions:

1.-S’inclouen dintre de l’objecte de la deducció els curtmetratges.

2.-S’augmenta el percentatge de les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació i documental:

1.- Del 30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció (abans era del 25 per cent)

2.-Del 25 per cent sobre l’excés d’aquest import (abans era del 20 per cent).

3.-S’augmenta l’import d’aquesta deducció per les inversions en produccions espanyoles  que no podran superar els 10 milions d’euros (abans eren 3 milions).

4.-Es modifiquen els casos i els límits de l’import d’aquesta deducció, respecte a la resta d’ajudes rebudes.

5.-En el cas de Productors registrats en el Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques de l’Institut de la Cinematografia i de les arts Audiovisuals també s’augmenta el percentatge de les deduccions de manera similar que per als inversors (30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció i el 25 per cent sobre l’excés d’aquest import.

6.-S’estableix clarament que per als gestos de preproducció i postproducció destinats a l’animació i efectes visuals realitzats en el territori espanyol, el límit màxim serà de 200.000 euros.

7.-Finalment també s’augmenta en 10 milions d’euros per cada producció realitzada.

 

IV. Flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional

L’Ordre SND/399/2020, del 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en l’aplicació de la fase 1 del Pla per la transició cap a una nova normalitat ha disposat nombroses mesures dintre de les quals podem destacar:

Condicions en les quals s’han de desenvolupar la producció i rodatge de les obres Audiovisuals;

Activitats de producció audiovisual.

Podrà procedir-se a la realització de les següents activitats associades a la producció i rodatge d’obres audiovisuals sempre que es compleixi les mesures higièniques i sanitàries previstes en aquesta ordre:

1.- Selecció de localitzacions.

2.-Maneig d’Equips General.

3.-Activitats del departament de Producció.

4.-Activitats del departament de Direcció.

5.-Activitats del departament d’Art.

6.-Activitats del departament de Maquillatge i Perruqueria.

7.-Activitats del departament de Vestuari.

8.-Activitats del departament d’Il·luminació.

9.-Activitats del departament de Maquinistes.

10.-Activitats del departament de Fotografia.

11.-Activitats del departament de So.

12.-Activitats del departament Equip Artístic: Actors/Actrius.

13.-Activitats del departament Equipo Artístic: Figuració.

14.-Activitats del departament Equip Artístic: Menors.

15.-Càtering.

16.-Altres activitats relacionades amb la postproducció.

Aquestes activitats hauran de realitzar-se en compliment de les mesures generals de prevenció, distancia i higiene.

Així mateix, els locals i establiments on es desenvolupin les activitats artístiques podran procedir a la seva obertura amb un aforament reduït del 30 per cent de l’autoritzat. A més, si es realitzen el llocs tancats, no podran haver més de trenta persones en total i, si són a l’aire lliure, aquest aforament màxim serà de dues-centes persones, i sempre que compleixin els requisits de la present ordre.

Fins aquí li brindem la informació referent a les Mesures de suport al sector cultural i Flexibilitat de restriccions a conseqüència de la COVID-19.

D’altra banda, no dubti en contactar amb nosaltres per qualsevol informació addicional o per procedir a l’ajornament del pagament de les seves autoliquidacions conforme el procediment establert a l’efecte.