Nova mesura tributària en l'àmbit de l'Impost sobre societats amb relació a les deduccions en inversions cinematogràfiques i obres audiovisuals


Recentment es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Real Decret-llei 34/2020 (en endavant RDL), del 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i el sector energètic i en matèria tributària.

 

En el mencionat RDL, es va introduir importants canvis legals en diversos sectors tals com l’energètic, el mercantil (especialment en relació amb la solvència d’empreses i autònoms), el d’inversions estrangeres Espanya, el tributari i el de la Seguretat Social.

Respecte a la matèria tributària, el RDL amplia les deduccions dintre de l’Impost sobre Societats (LIS) per les inversions cinematogràfiques, previstes en l’apartat 2 de l’article 36 Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, series audiovisuals i espectacles en viu de les arts escèniques i musicals.

El mencionat article és el principi incentiu fiscal dintre de l’ordenament jurídic-tributari espanyol, per aquelles inversions en produccions cinematogràfiques i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, així com, espectacles en viu de les arts escèniques i musicals.

Aquestes deduccions permeten ajudar aquelles inversions que poden destinar-se a produccions espanyoles (art.36.1.), inversions realitzades per productors registrats en el Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que s’encarreguen de l’execució d’una producció estrangera de llargmetratge cinematogràfic o d’obres audiovisuals (art.36.2.) i els gestos realitzats en la producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals (art.36.3.).

Aquest article, durant l’any 2020, ha sigut reformat en dues ocasions. La primera i més important, es va realitzar a través del RDL 17/2020 del 5 de maig pel qual s’aproven mesures de suport el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019, i la segona a través del RDL 34/2020 de 17 de novembre del qual ens trobem analitzant.

Aquesta última reforma ha sintetitzat la redacció de l’apartat 2, el que manté la seva principal deducció per aquelles despeses realitzades en territori espanyol que siguin d’almenys 1 milió d’euros, permeten aplicar un 30% respecte del primer milió de base de la deducció i un 25% sobre l’excés d’aquest import.

Ara, segons el RDL 34/2020 i amb efectes pels períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener de 2020, s’afegeix una nova deducció, segons la qual es podrà deduir el 30% de la base de deducció, quan el productor s’encarrega de l’execució de serveis d’efectes visuals i les despeses realitzades en el territori espanyol siguin inferiors a 1 milió d’euros. En aquest cas, la deducció tindrà com a límit l’import que s’estableix en el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, del 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

La deducció prevista en l’art. 36 apartat 2, segueix quedant exclosa del límit el que es refereix últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 39 de l’anomenada LIS. És a dir, efectes del càlcul d’aquest límit no es computarà aquesta deducció.