Dret Administratiu

Assessoria Administrativa en l’Esfera Pública

A Ventura Garcés procurem l’enteniment de les empreses en les seves relacions amb l’administració publica. Els acompanyem i assessorem per trobar solucions jurídiques pertinents en tot el relatiu a les regulacions del sector públic.

Els assessorem en totes les fases de la seva relació amb l’administració pública. Gestionem subvencions i concessions administratives, així com els plecs i propostes en concursos públics. Actuem i assessorem jurídicament en procediments de contractació administrativa, procediments d’inspecció o procediments sancionadors. Som coneixedors de les regulacions del sector i actuem en recursos administratius i contenciosos-administratius.