Dret Processal

Litigació i Arbitratge

A Ventura Garcés defensem els interessos dels nostres clients, presentar-los assessorament jurídic processal tant en litigis, arbitratges, com en procediments concursals. Actuem en els tribunals, ordinaris i arbitrals, per garantir-los solucions en assumptes civils, comercials i societaris.

Solució de Conflictes Contractuals

La missió dels nostres advocats litigants és trobar solucions pels nostres clients, evitant els conflictes en matèria contractual. Actuem en litigis i intervenim en diferents parts: proveïdors, xarxa logística i comercial, així com prestadors de béns i serveis empresarials. Oferim assessorament legal processal en matèries com contractes de distribució i fusions i adquisicions, franquícia, agència i subministraments o enginyeria i construccions, entre d’altres.

Solució de Conflictes Empresarials

Així mateix, assessorem jurídicament i intervenim en els conflictes empresarials amb clients (responsabilitat per producte defectuós, contractes de compravenda, reclamacions de vicis ocults, garanties, etc) i conflictes amb competidors (per exemple, aportem solucions legals en assumptes de competència deslleial).

El nostre assessorament processal és integral i comprèn des de renegociar els deutes d’una companyia, litigis amb subcontractistes, fins a la responsabilitat d’administradors o disputes societàries.

Experiència en Arbitratge

Gràcies a la nostra presencia, tant en Espanya com en l’àmbit internacional, tenim una àmplia experiència i coneixement tècnic dels procediments arbitrals. Hem actuat com a part i com àrbitre davant dels principals escenaris nacionals i estrangers com la Cort Espanyola de l’Arbitratge, la Cort Civil i Mercantil de l’Arbitratge (CIMA), el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), la Cort de l’Arbitratge de Madrid (CAM), la American Arbitration Association (AAA) o la Cambra de Comerç Internacional (CCI).

Procediments Judicials

Els nostres advocats experts en litigis actuen a favor dels interessos de les empreses que representem en diferents escenaris. La nostra vocació internacional ens permet assessorar i actuar en procediments judicials com a element estranger. Defensem la posició jurídica dels nostres clients en casos com procediments entre companyies de nacionalitats diferents, execucions de sentències o laudes arbitrals estrangers i monitoris en l’àmbit europeu.També actuem davant la jurisdicció contenciosa- administrativa en representació dels nostres clients.