Protecció de Dades i Privacitat

Dret de Protecció de Dades Personals

Avui dia la regulació de la Protecció de Dades i la Privacitat està en constant evolució a causa de l'aparició incessant de noves tecnologies que impliquen el tractament de dades personals. El nostre equip d'advocats s'adapta de manera proactiva a aquests canvis, la qual cosa ens permet tenir un coneixement exhaustiu i actualitzat de la matèria.

Protecció de Dades Personals

Realitzem auditories i plans d’adaptació per al compliment de la normativa de protecció de dades per part de les empreses (Reglament General de Protecció de Dades i Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals), ja sigui en la seva condició de responsable o encarregat de tractament.

Oferim un assessorament continu als nostres clients per a assegurar el correcte compliment de les obligacions previstes en la legislació de protecció de dades en relació amb el negoci desenvolupat pel client (elaboració de registres d’activitats de tractament, anàlisi de riscos, avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, gestió i notificació de violacions de seguretat de dades, entre altres).

També prestem un servei de suport integral al Delegat de Protecció de Dades o Responsables de Protecció de Dades de les Companyies.

Representació en Inspeccions i Expedients Sancionadors

Prestem assessorament i defensa jurídica als nostres clients davant procediments d’inspeccio sancionadors, i judicials, en matèria de protecció de dades.