És molt habitual que en la nostra pràctica professional els nostres clients estrangers ens demanin que els assessorem en la constitució d’una societat a Espanya.

 

Tipus de societats

La primera pregunta que ens faran els nostres clients és quins tipus de societat els aconsellem constituir.

La Llei de societats de capital estableix i regula tres tipus de societats: la societat de responsabilitat limitada, la societat anònima i la societat comanditària per accions.

La simplicitat en la regulació de les societats de responsabilitat limitada (SL) i el fet que el capital social mínim exigit sigui baix (3.000 €) fan que siguin les més constituïdes a Espanya, amb una representació el 2018 del 97 % de les societats que es van constituir.

Les Societats Anònimes (SA) només s’utilitzen a la pràctica quan la llei imposa aquest tipus societari. Per exemple, les entitats bancàries o les societats de valors han de revestir necessàriament la forma jurídica d’SA.

 

Sucursals a Espanya de societats estrangeres

Una alternativa a la constitució d’una societat a Espanya, és la creació d’una sucursal d’una societat estrangera al nostre país. Aquesta sucursal haurà de denominar-se com la societat estrangera seguida de les paraules «sucursal a Espanya».

El procediment per a constituir la sucursal és encara més senzill que el de constituir una societat perquè no requereix la redacció d’uns estatuts socials.

Generalment els únics continguts de l’escriptura de constitució de la sucursal són la designació d’un domicili a Espanya i un representant amb facultats per a gestionar-la, a més de la identificació de la societat matriu.
No és necessari dotar les sucursals de capital social, per la qual cosa poden constituir-se sense una aportació de diners.

No obstant això, cal tenir en compte que la sucursal no limita la responsabilitat de la societat matriu davant de tercers, la qual cosa sí que s’aconsegueix amb la creació d’una societat en la qual la responsabilitat dels socis es limita al capital que han aportat.

En el cas de la sucursal, la responsabilitat de la societat matriu es determina d’acord amb la normativa aplicable al seu país d’origen.

Un altre aspecte a tenir en compte són les conseqüències fiscals d’operar a Espanya a través d’una sucursal o de fer-ho a través d’una societat, perquè poden haver-hi diferències significatives entre triar una opció o l’altra.

 

Termini per a constituir una societat

La segona pregunta que ens fan els clients és, quan tindrem la societat constituïda? Quan podrem començar a operar?

Dependrà, en gran mesura, de la rapidesa amb la qual el client actuï a l’hora de preparar la documentació que li sol·licitem per a constituir la societat.

 

Documentació necessària per a constituir una societat

A més del certificat negatiu de la denominació que es triï per a la nova societat, l’expedició de la qual correspon al Registre Mercantil Central i que normalment tramitem els assessors, el client ens haurà de facilitar els documents que s’indiquen a continuació:

    • El poder de la societat matriu a favor dels seus assessors a Espanya, o de la persona que decideixin, per a realitzar els tràmits i atorgar els documents per a constituir la societat, tret que sigui el representant legal de la societat matriu qui es desplaci a Espanya per signar l’escriptura de constitució.
    • Un altre document necessari és el certificat del registre on es trobi inscrita la societat matriu en el qual haurà de constar que la societat existeix i les seves dades principals, és a dir, dades d’inscripció, domicili i identificació dels membres del seu òrgan d’administració. És a dir, un document similar al model denominat Kbisque s’expedeix a França.

 

Requisits perquè els documents atorgats a l’estranger tinguin efectes a Espanya

Els poders i certificats esmentats, si s’han expedit a l’estranger, hauran de ser legalitzats perquè tinguin efecte a Espanya.

La legalització es realitza al país d’origen dels documents mitjançant la postil·la de la Haia, si el document (poder o certificat) ha estat expedit en un país que hagi subscrit el Conveni de la Haia de 5 d’octubre de 1961, que són pràcticament tots els països del nostre entorn econòmic.

L’alternativa a la postil·la, és que el document sigui legalitzat pel Cònsol espanyol del país on el document ha estat expedit.

 

NIE dels administradors

Cal no oblidar que, si els administradors de la nova societat són estrangers, serà necessari que obtinguin el número d’identitat d’estranger (NIE) que atorga el Ministeri de l’Interior.

La tinença del NIE és un requisit indispensable perquè el nomenament de l’administrador sigui inscrit en el registre mercantil.

Aquest és un tràmit que actualment es pot demorar unes quantes setmanes pel col·lapse dels serveis del Ministeri de l’Interior.

 

Compte bancari a nom de la nova empresa

Per a constituir la societat cal desemborsar el capital social ingressant-lo en un compte bancari que haurà d’obrir-se a nom de la societat en constitució. Per a efectuar-ne l’obertura, l’entitat bancària únicament ens ha de sol·licitar el certificat en el qual consti la denominació social.

El capital social queda dipositat en el compte i no se’n pot disposar fins que la societat hagi quedat constituïda. Caldrà lliurar al notari un certificat emès pel Banc acreditatiu del dipòsit que autoritzi l’escriptura de constitució.

 

Redacció dels Estatuts Socials

Els estatuts socials constitueixen el document essencial de les societats atès que en regulen el funcionament. En el context contemplat en aquest article (creació de filials) el seu contingut és senzill i ha d’establir únicament els elements essencials d’una societat: la seva denominació, capital i domicili social, la seva activitat o la forma de la seva administració.

 

Constitució de la societat

Una vegada obtinguda tota aquesta documentació podrem acudir al notari i atorgar de manera immediata l’escriptura de constitució, i en uns pocs dies el seu NIF.

A partir d’aquest moment, la nova societat ja pot operar i no serà necessari esperar que estigui inscrita en el registre mercantil, un tràmit que pot allargar-se fins a 15 dies hàbils, si bé ha de tenir-se en compte que caldrà esperar que la societat es trobi inscrita per a obtenir el certificat electrònic, que és indispensable per a mantenir la relació amb Hisenda i la Seguretat Social.