1. Protecció Temporal Internacional

Per a l’acollida de ciutadans ucraïnesos (“ciutadans de la UA”), s’ha hagut d’activar l’article 5 de la Directiva Europea 2001/55/CE, de 20 de juliol de 2001, per a poder tramitar i reconèixer-los el seu dret a la protecció temporal.

Els ciutadans de la UA hauran de sol·licitar la “protecció internacional” de manera presencial, si ja es troben dins del territori espanyol a l’Oficina d’Asil i Refugi (OAR), a qualsevol Oficina d’Estrangeria, a Comissaries de Policia Autoritzades o a Centres d’Internament d’Estrangers de la ciutat on es trobin. Així mateix, han de presentar un document de viatge que acrediti la seva identitat.

La sol·licitud haurà de presentar-se en el termini d’UN MES des de l’entrada a Espanya o des que es produeixin els esdeveniments en què es justifiqui la sol·licitud.

El 10/03/2022 es va publicar l’Ordre PCM/169/2022 de 9 de març del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, per la qual es desenvolupa el procediment per al reconeixement de la protecció temporal de les persones afectades pel conflicte a Ucraïna. Es destaca d’aquesta Ordre que:

   1. La Resolució per la qual es concedeixi la protecció temporal inclourà l’ autorització de residència i treball.
   2. La Resolució en qüestió s’adoptarà en un termini de 24 hores a partir de la sol·licitud de protecció temporal.

 

 1. Requisits per als sol·licitants

Ha de confirmar-se que el sol·licitant compleix amb els requisits previstos en l’Art. 2 de les Decisions del Consell de Ministres de la UE, que s’aplica a les següents categories de persones desplaçades d’Ucraïna a partir del 24/02/2022, com a conseqüència de la invasió militar de les forces armades russes que va començar en aquesta data:

a) Nacionals ucraïnesos que residissin a Ucraïna abans del 24/02/2022.

b) Apàtrides i nacionals de tercers països diferents d’Ucraïna que gaudissin de protecció internacional o protecció nacional equivalent a Ucraïna abans del 24/02/2022.

c) els familiars de les persones a què es refereixen els punts a) i b).

L’Ordre PCM/170/2022, de 9 de març, publica la Resolució del Consell de Ministres d’Espanya de data 08/03/2022, per la qual s’amplia la protecció temporal concedida en virtut de les Decisions del Consell de Ministres de la UE a les següents persones, fent ús de l’opció prevista en la Directiva 2001/55/EC:

1) Els ciutadans ucraïnesos que romanguin a Espanya abans del 24 de febrer de 2022 i que, com a conseqüència del conflicte armat, no puguin tornar a Ucraïna.

2) Nacionals de tercers països o apàtrides que residien legalment a Ucraïna sobre la base d’un permís de residència legal vàlid (ja sigui permanent o d’un altre tipus com a estudiants) expedit de conformitat amb la legislació ucraïnesa i no poden tornar al seu país o regió.

3) Els nacionals d’Ucraïna que es trobaven en situació irregular a Espanya abans del 24 de febrer i que, com a conseqüència del conflicte armat, no poden tornar a Ucraïna.

4) Els membres de les famílies de les persones a què fan referència els apartats 1 i 2 en els termes següents: a) el seu cònjuge o parella no casada; b) els seus fills menors solters o els fills menors del seu cònjuge, sense distinció de si van néixer dins o fora del matrimoni o van ser adoptats; (c) altres parents propers que convivien com a part de la unitat familiar en el moment de les circumstàncies relacionades amb l’afluència massiva de persones desplaçades i que depenien totalment o principalment d’elles.

 

3. Limitacions temporals de residència a Espanya

La durada màxima permesa de l’estada a Espanya és d’ UN ANY, prorrogable automàticament per un altre període anual.

En particular, la protecció estarà en vigor fins al 4 de març de 2023. Si persisteixen els motius per concedir la protecció temporal, es prorrogarà automàticament per un altre període anual, és a dir, fins al 4 de març de 2024. Si persisteixen els motius de protecció temporal, la Comissió podrà proposar al Consell que prorrogui la protecció temporal per un any més (és a dir, fins al 4 de març de 2025).

 

4. Subsidi de residència i ocupació a Espanya. Altres drets

La residència i l’ocupació a Espanya estan permesos per UN ANY, prorrogable per UN ANY MÉS.

L’ assistència sanitària està coberta per als beneficiaris de protecció temporal, inclosos els infants. Altres membres de la família, que no tenen recursos suficients, poden beneficiar-se dels serveis socials i de salut de conformitat amb les normes d’asil.

Els ciutadans de la UA tindran els mateixos drets que qualsevol resident legal a Espanya, incloent la possibilitat d’obrir i utilitzar un compte bancari.

 

5. El Centre de Recepció de Refugiats

El Centre d’Acollida de Refugiats (C.A.R) posa a la disposició dels beneficiaris de protecció internacional a Espanya algunes prestacions, si es compleixen les següents condicions:

  • Manquen de treball o mitjans econòmics per a atendre les seves necessitats i les de la seva família.
  • No pateixen malalties transmissibles ni discapacitats físiques o psíquiques que puguin alterar la normal convivència en el centre.
  • Accepten expressament la normativa que regeix el centre.

Al centre se’ls oferirà:

  • Allotjament i manutenció temporal.
  • Informació i assessorament sobre la seva situació.
  • Orientació per a la seva incorporació al sistema educatiu, sanitari i social.
  • Orientació i intermediació per a la formació professional i la inserció laboral.
  • Activitats ocupacionals, d’oci i de temps lliure.

 

6. Programa estatal per al suport als pagaments en efectiu als ciutadans de la UA

El Reial Decret 865/2006, de 14 de juliol, contempla les normes reguladores de les subvencions públiques als beneficiaris dels Centres d’Acollida de Refugiats integrats a la Xarxa de Centres de Migració del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

 

Ventura Garcés condemna la invasió russa d’Ucraïna. El despatx es complau a donar suport a tots els ciutadans ucraïnesos proporcionant tota l’assistència legal necessària per complir amb tots els requisits necessaris per entrar a Espanya.