El termini de presentació del Model 720 corresponent a l’exercici 2021 finalitza el pròxim 31 de març de 2022.

És important remarcar que la presentació de la declaració informativa sobre determinats béns i drets situats a l’estranger (com es coneix formalment al Model 720), continua vigent malgrat el resolt per la Sentència del Tribunal Europeu de Justícia (STJUE) del 27 de gener de 2022 recaiguda en assumpte C‑788/19.

Recordem que la referida STJUE només va declarar contrari al Dret de la Unió el règim sancionador compost per la multa del 150%, les multes de quanties fixes per dada o conjunt de dades i la imprescriptibilitat dels guanys patrimonials no justificats.

Quant als tres blocs de declaració composts pels saldos en comptes bancaris, els immobles i els valors, drets, assegurances, rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger es poden declarar a través de la Seu Electrònica de la AEAT sense inconvenient.

Lamentablement, i pel que fa al quart bloc de béns compost per les monedes virtuals, encara seguim a l’espera de les disposicions reglamentàries i els oportuns canvis en el Model 720 per a poder declarar les mateixes. Pel que fa a aquests béns, és important destacar que l’obligació de declarar recau en qui sigui titular o beneficiari o autoritzat o ostenti poder de disposició sobre aquests. D’igual manera existeix obligació de declarar aquests cripto-actius per part d’aquelles persones o entitats que proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir els mateixos.

Des de Ventura Garcés oferim els nostres serveis d’assessorament fiscal i patrimonial per a preparar i presentar el Model 720 de l’exercici 2021, així com emplenar i presentar declaracions del referit model respecte d’anteriors exercicis fiscals no prescrits.